#ریاضی ششم #فصل دوم #سوال ۵ و ۶ و ۷ صفحه ۲۷ #آموزش و…

#ریاضی ششم
#فصل دوم
#سوال ۵ و ۶ و ۷ صفحه ۲۷
#آموزش و پرورش استان کردستان
#آموزش و پرورش ناحیه یک
#مدرسه ی شاهد شهید امید کرانی
#مدرس:رشاد عزیزی