#ریاضی ششم #فصل دوم #سوال ۳ صفحه ی ۲۷ #آموزش و پرورش…

#ریاضی ششم
#فصل دوم
#سوال ۳ صفحه ی ۲۷
#آموزش و پرورش استان کردستان
#آموزش و پرورش ناحیه یک
#مدرسه ی شاهد شهید امید کرانی
#مدرس:رشاد عزیزی