جزوه پی دی اف درس اول فارسی معرفت کردگار مدرس : خانم قره…

Download

جزوه پی دی اف درس اول فارسی
معرفت کردگار

مدرس : خانم قره داغي

┄┅┅┄✶???✶┄┅┅┄

?:@teacher_gh98
?:@teacher_gh98