1091242663_3434901091242663_343490

———————————————-

لطفا یکی از همکاران جواب بده

———————————————-

سلام . خانم پورمیرزا پاسخ های من را آقای لشگری می فرستن کانال ششم پلاس من تا ابتدای مرور فصل دفتر را با قلم نوری حل کردم پاسخا کانالن?

———————————————-

سلام خانم حسینی جان سوال ۷ قسمت ج را متوجه نشدم پاسخنامه را دیدم

———————————————-

1091242663_343516

———————————————-

1091242663_343517

———————————————-

مثال دیگر

———————————————-

الگو 17,13,9,5

———————————————-

خانم حسینی عزیزم شرمنده شدم سپاسگزارم

———————————————-

1091242663_343552