پایه # ششم درس# ریاضی موضوع# تدریس ضرب کسرها ومفهوم آن با…

پایه # ششم
درس# ریاضی
موضوع# تدریس ضرب کسرها ومفهوم آن با شکل
صفحه # ۲۹
نام و نام خانوادگی # میترا امیری
مدرسه# شهید نقشبندی
شهرستان #سنندج ناحیه یک
استان# کردستان