وضعیت والدین از وقتی که مدرسه ها باز شدند😄😂…وضعیت والدین از وقتی که مدرسه ها باز شدند😄😂
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

———————————————-

😂😂البته به جای بابا باید مامان گداشت.

———————————————-

اون موقع اسلام به خطر می افتاد