موضوع: تدریس چگالی و انجام آزمایش مربوطه ص ۲۰ درس : علوم…

موضوع: تدریس چگالی و انجام آزمایش مربوطه ص ۲۰
درس : علوم پایه ششم
معلم :میترا امیری
مدرسه: شهید نقشبندی