مفهوم درس هوشیاری یا یک کنایه که در درس باشه

مفهوم درس هوشیاری یا یک کنایه که در درس باشه

———————————————-

چند کنایه که در درس باشه

———————————————-

شنگی بر او چیره گشت کنایه از خیلی تشنه شدن
باد هم به گرد او نمی رسید کنایه از بسیار سریع و تند حرکت کردن
بی جان کردم کنایه از کشتن

———————————————-

دست تون درد نکنه