س.آریایی: 💥یافتن رابطه کلی الگو ( جمله عمومی دنباله )…س.آریایی:
💥یافتن رابطه کلی الگو ( جمله عمومی دنباله )
💥آموزگار حامد زمانی
💥 پایه پنجم
💥حتما نگاه طریق به دست آوردن الگوهها👌👌👌👌👌👌👌👌👌

———————————————-

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻بسیار عالی