سلام لطفا جواب این سوال رومیخواستم؟سلام
لطفا جواب این سوال رومیخواستم؟

———————————————-

سلام گزینه ها درست نیست

(n+2)×(n+5)
——————-
2

(1+2 )×(1+5 )÷2=9
(2+2 )×(2+5 )÷2=14
(3+2 )×(3+5 )÷2=20

(31+2)×(31+5)
————————=594
2

(22+2)×(22+5)
———————–=324
2

594-324=270

———————————————-

???

———————————————-

فقط یه چیزی تو گزینه ها ۲۷۰ وجود نداره که ?

———————————————-

میگم که گزینه ها اشتباهه