دست ورزی اعداد صحیح .پلکان اعداد صحیح در ک مفهومی اعداد…

دست ورزی اعداد صحیح .پلکان اعداد صحیح
در ک مفهومی اعداد صحیح
@sheshomepouya
@tadrisnovinkhanommaleki
مدرس پایه ششم :خانم مالکی