در کدام گزینه تشبیه به کار رفته الف شانه هایش لرزید ب گل…

در کدام گزینه تشبیه به کار رفته
الف شانه هایش لرزید
ب گل فریاد شکفت
ج یک سبد لاله سرخ
د غنچه ای در دل ما می جوشید

———————————————-

گزینه دال

———————————————-

چی به چی تشبیه سده

———————————————-

گل به فریاد
گل فریاد شکفت

———————————————-

متشکرم