در این جمله چه نو غع صنعت ادبی بکار رفته وچرا فارسی را…

در این جمله چه نو غع صنعت ادبی بکار رفته وچرا

فارسی را پاس می داریم زیرا گفته اند قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری

———————————————-

تکرار ..

———————————————-

به نظر من تناسب

———————————————-

حالا نمیدونم درسته یا نه بین زر وزرگری و گوهر وگوهری تناسب وجود داره

———————————————-

آره تناسب درست تره