خوب خوب خوب. اینم از تکنیک جدیدمون واسه ضرب اعداد.

خوب خوب خوب.
اینم از تکنیک جدیدمون واسه ضرب اعداد.