خانم قاسمی اینجاخانم قاسمی اینجا

———————————————-

سلام اینجا بچها چی بنویسن

———————————————-

اینارو خود بچه ها باید حل کنند

———————————————-

عزیزان سر کلاسم اینو جواب بدین

———————————————-

گفتم دیگه باید خودتون انجام بدین