بعدیش؟

بعدیش؟

———————————————-

اونایی که رنگ زدی درست حل شده

———————————————-

بقیشم از رنگی زدنی ها درسته؟

———————————————-

ب) ۳۴۵/۳ ت) ۲۷/۰۶ ج) ۲۷/۰

———————————————-

فکر کنم اشتباه کردین یعنی اشتباه نوشتید
به عکسی که فرستادم نگاه کنین ببینین اون درسته یا نه؟ ممنون

———————————————-

خیلی بد کس گرفتین?

———————————————-

خب شما هم مثل من جواب دادین ولی اون ۲۷ درست تره

———————————————-

۲۷/۰۶
یا
۲۷/۰۵؟

———————————————-

پس من درست نوشتم؟

———————————————-

۲۷/۰۵۷ به ۲۷ نزدیکتره

———————————————-

خب به ۲۷/۰۶ یا ۲۷/۰۵چ

———————————————-

قسمت ح