آزمایش شناسایی اسید ها وبازها به کمک شناساگر طبیعی کلم…

آزمایش شناسایی اسید ها وبازها به کمک شناساگر طبیعی کلم قرمز
مدبر ?

مدرس پایه ششم :خانم مالکی

#آزمایش
علوم پایه ششم
@tadrisnovinkhanommaleki
@sheshomepouya