1091242663_3431301091242663_343130

———————————————-

جای نهاد و گزاره بهم ریخته

———————————————-

1091242663_343134

———————————————-

سلام به همکاران عزیز در مورد سوال یک چرا گزاره خارج ا ز عبارت نوشته شده است لطفا راهنمایی کنید

———————————————-

لطفا پاسخ دهید