????? ابرمرد موسیقی ایرانی، خادم فرهنگ و هنر و ادب پارسی…

?????
ابرمرد موسیقی ایرانی، خادم فرهنگ و هنر و ادب پارسی امروز در توس در جوار فردوسی
بزرگ می آرامد.خدایش رحمت کناد.??

?آواز : استاد محمدرضا و همایون شجریان
?آهنگ : حسین علیزاده
?دستگاه راست پنجگاه

ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران
بیداری ستاره در چشم جویباران

آیینه نگاهت پیوند صبح و ساحل
لبخند گاهگاهت صبح ستاره باران

باز آ که در هوایت خاموشی جنونم
فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران

ای جویبار جاری! زین سایه برگ مگریز
کاینگونه فرصت از کف دادند بیشماران

گفتی به روزگاری مهری نشسته گفتم
بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران

بیگانگی ز حد رفت ای آشنا مپرهیز
زین عاشق پشیمان سرخیل شرمساران

پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند
دیوار زندگی را زینگونه یادگاران

این نغمه محبت، بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقیست آواز باد و باران

?محمدرضا شفیعی کدکنی ،۱۹ مهر زادروز?