‍ ✍بسیار زیباست ♦️ در مجلسى از ژولیده نیشابوری پرسیدند،…

‍ ✍بسیار زیباست ♦️

در مجلسى از ژولیده نیشابوری پرسیدند، میتوانی فی البداهه شعری بگویی که ده تا کلمه “دل” در آن باشد و هرکدام معانی مختلفی داشته باشند؟
ژولیده رباعی زیر را در همون مجلس سرود:

#_دﻟﺒﺮﯼ ﺑﺎ #_ﺩﻟﺒﺮﯼ #_ﺩﻝ ﺍﺯ ﮐﻔﻢ ﺩﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ
ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯ #_ﺩﻝ، #_ﺳﻨﮕﺪﻝ ﻧﺸﻨﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ
ﮔﻔﺘﻤﺶ ﺍﯼ #_ﺩﻟﺮﺑﺎ، #_ﺩﻟﺒﺮ ﺯ #_ﺩﻝ ﺑﺮﺩﻥ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ؟
ﺍﺯ ﺗﻪ #_ﺩﻝ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ #_ﺩﻝ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ….

———————————————-

چوخ گوزل 👌👌👏👏

———————————————-

یاشاسوون