۴ ۳ ۲ ۱شماره شکل ۲۵ ۱۳ ۵ ۱ تعدادمربع اعداد بالا شماره شکل…

۴ ۳ ۲ ۱شماره شکل
۲۵ ۱۳ ۵ ۱ تعدادمربع

اعداد بالا شماره شکل و پایین تعداد مربع هاست.
س:شکل ۵۰ از چند مربع درست میشه؟
رابطه محاسبه چطوره؟

———————————————-

سلام

رابطه ی الگو=(شماره ی شکل ×خودش)+( شماره ی شکل قبلی ×خودش)
۱ ۲ ۳ ۴
۱ ۵ ۱۳ ۲۵

(۱×۱)+(۰×۰)=۱
(۲×۲)+(۱×۱)=۵
(۳×۳)+(۲×۲)=۱۳
(۴×۴)+(۳×۳)=۲۵
…………..
(۵۰×۵۰)+(۴۹×۴۹)= ۲۵۰۰+۲۴۰۱=۴۹۰۱

———————————————-

سپاسگزارم لطف کردید بزرگوار

———————————————-

متشکرم