نوزدهم مهرماه به مناسبت زاد روز [هشتاد‌ و یک سالگی]…نوزدهم مهرماه به مناسبت زاد روز [هشتاد‌ و یک سالگی]
#دکتر_شفیعی_کدکنی

🍁🍁

———————————————-

به کجا چنین شتابان
گون از نسیم پرسید
به کجا چنین شتابان…..
دل من گرفته زین جا..

هوس سفر نداری ز غباراین بیابان

همه آرزویم اما……
چه کنم که بسته پایم……

به کجا چنین شتابان……

گر ازاین کویر وحشت
بسلامتی گذشتی
به شکوفه ها به باران
برسان سلام مارا
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

———————————————-

درودوادب
سپاس ازهمراهی نیکویتان
برقرار باشید.🌺🙏

———————————————-

1091242663_343233