قرینه ۱_ نسبت به ۵+ چیست ؟

قرینه ۱_ نسبت به ۵+ چیست ؟

———————————————-

11

———————————————-

بینهایت سپاسگزارم لطف کردید.

———————————————-

🙏🙏🙏🙏🙏

———————————————-

(+۵×۲)-(-۱)=+۱۱

———————————————-

بینهایت سپاسگزارم لطف کردید.