سلام شروع هفته تون با امید به فردا های روشن کلیپ دو صدایی…

سلام شروع هفته تون با امید به فردا های روشن
کلیپ دو صدایی امید وخواننده ای که چند روز پیش در کلیپ دوره جوانیشو دیده بودین گروه مدرن تاکی