تدریس فصل دوم ریاضی ششم کسر همراه با انیمیشن مدرس- ناجی…

تدریس فصل دوم ریاضی ششم کسر
همراه با انیمیشن
مدرس- ناجی
فعالیت صفحه ۲۴
تدریس،مجازی

            

@arshiveriazi6

•┈┈•••✾•🍃 🌸 🍃•✾•••┈┈•