اگر پاییز خواننده بود … اگر پاییز شاعر بود …

اگر پاییز خواننده بود … اگر پاییز شاعر بود …