1134043354_3121131134043354_312113

———————————————-

1134043354_312131

———————————————-

ببخشید میتونیم برای اینا مخرج ۴۲ رو در نظر بگیریم از طریق نوشتن مضرب ؟؟؟؟؟

———————————————-

اره میشه راحت تر هم ردست میاد