🔷تدریس قرآن درس دوم 🔶جلسات سوم و چهارم 👩‍🏫مدرس : مهسا…

🔷تدریس قرآن درس دوم
🔶جلسات سوم و چهارم
👩‍🏫مدرس : مهسا حسینی از اهواز
#مدیر