? #ریاضی_ششم #فیلم_حل_تمرین فصل2 #ضرب_کسرها ص 28 چاپ 98…

? #ریاضی_ششم
#فیلم_حل_تمرین

فصل2

#ضرب_کسرها

ص 28 چاپ 98

مدرس: #ابراهیم_ابراهیمی

#دبستان_غیردولتی_مبین_خوی