🌠 شعر_شب ☆☆☆ مرغ شَبخوان که با دلم می‌خواند رفت و این…

🌠 شعر_شب
☆☆☆

مرغ شَبخوان که با دلم می‌خواند
رفت و این آشیانه خالی ماند
آهوان گم شده‌اند در شب دشت
آه از آن رفتگانِ بی‌برگشت …

#سایه‌ی_جان
@Yaredabestani_Boukan