⚫ پیکر استاد شجریان در جوار فردوسی بزرگ و کنار آرامگاه…

⚫ پیکر استاد شجریان در جوار فردوسی بزرگ و کنار آرامگاه مهدی خوان ثالث به خاک سپرده می شود که او خود گفت:
من که مُردم،
اگر شد… مرا پیش پای فردوسی به خاک بسپارید، چه بهتر،
و اگر نشد، بیرون از هر بهشتی، در جائی دور دست که کسی جز خدا نشناسد تنها با عورت‌پوشی، در گودالی به طول قامتم، پیش چشم پدرم خورشید، به مادرم زمین بسپارید. اگر خورشید پشت ابرها باشد و ابرها ببارند، امری و مسئله‌ای نیست.

دو درخت از هر نوع که بخواهید، به فاصله دو متر بر سر گورم بکارید، تا از لاشه من تغذیه کنند، و بر آن درخت‌ها، تا مرغِ شبِ گم کرده‌ آشیانه‌ای بیاساید! و یا میوه‌ای داشته باشد و گرسنه‌ای را به راحت برساند. یا گلی و سایه‌ای بر رهگذر خسته‌ای هدیه کند. یا دست کم هیمه‌ای بر سرما ‌مانده‌ای ببخشد.