چند نکته در خصوص آموزش بخش پذیری: بخش‌پذیری یک رابطه…

چند نکته در خصوص آموزش بخش پذیری:
بخش‌پذیری یک رابطه ریاضی  میان دو عدد صحیح است. که اولین گام هر آموزگار در آموزش بخش پذیری آموزش *مفهوم بخش پذیری* است.
نکته مهم در آموزش قواعد بخش پذیری این است که نقش آموزگار باید به عنوان راهنما و هدایت کننده دانش آموزان باشد تا دانش آموزان خود با دست ورزی یا … خود این قواعد را کشف کرده به گونه ای که رابطه قواعد را با مفهوم بخش پذیری اعداد درک کرده باشند؛ نه اینکه از آنان بخواهیم که تومار قواعد بخش پذیری را حفظ کرده و به خاطر بسپارند.در اینصورت ریاضی یک درس تحمیلی بوده به گونه ای که رضایت و علاقمندی آنان را جلب نخواهد کرد.و بنا به گفته *آناتول فرانس:*
*سعی نکنید با زیاد یاددادن به آموزندگان غرور و تکبر خود را ارضاء کنید.چشم شنوندگان خود را باز کنید، ولی از سنگین کردن بار مغز آن ها بپرهیزید.*
*کافی است جرقه ای در ذهن آن ها به وجود آورید.هرجا خوراکی برای آتش وجود داشته باشد، شعله ی آن به خودی خود فروزان می شود.*