سلام همکاران متر ×متر=متر مربع درسته؟

سلام همکاران متر ×متر=متر مربع درسته؟

———————————————-

مساحت مربعی به ضلع ۱ واحد را متر مربع میگوییم

———————————————-

بله

———————————————-

سپاس

———————————————-

سپاس