سلام جمعه تون خوب وسلامت بیاد خسرو اواز ایران روحش شاد

سلام جمعه تون خوب وسلامت
بیاد خسرو اواز ایران روحش شاد