زمان قدیم ترکیب وصفی یا اضافی؟؟

زمان قدیم ترکیب وصفی یا اضافی؟؟

———————————————-

ترکیب وصفی

———————————————-

وصفی

———————————————-

ممنون

———————————————-

تشکر

———————————————-

خواهش می کنم