رشک برم کاش قبا بودمی چون که در آغوش قبا بوده ای 😢⚫️🖤 شجریان

رشک برم کاش قبا بودمی چون که در آغوش قبا بوده ای 😢⚫️🖤
شجریان