باد بهاری از طرف مرغزار وزید تعجبی(عاطفی) این جمله میخوایتم

باد بهاری از طرف مرغزار وزید
تعجبی(عاطفی) این جمله میخوایتم

———————————————-

خبری

———————————————-

چه باد بهاری زیبایی!

———————————————-

نه جمله کامل باشه اما تعجبی(عاطفی) باشه

———————————————-

به به، چه باد باد بهاری از طرف مرغزار وزید!

———————————————-

درسته؟

———————————————-

آره

———————————————-

خیلی ممنون