81 = 3⁴ = 3×3×3×3 27 = 3³ = 3×3×3 9 = 3² = 3×3 3 = 3¹

81 = 3⁴ = 3×3×3×3
27 = 3³ = 3×3×3
9 = 3² = 3×3
3 = 3¹

———————————————-

اینو میدونم اگر بخواهیم رابطه بنویسیم مثل بالا چطوری بنویسیم

———————————————-

خب الگوش برای ابتدایی نیست میشه ۳ به توان شماره جمله

———————————————-

ممنونم خانمی بزرگوارید