1139485125_3513971139485125_351397

———————————————-

۱۵

———————————————-

فکر کنم بشه ۱۶ ها

———————————————-

عصا ۵
یدونه لیوان ۱
دانه ی برف ۱۰
جمع میشه ۱۶

———————————————-

16

———————————————-

60

———————————————-

چرا

———————————————-

۱۰+۱۰+۱۰=۳۰
۱۰+۵+۵=۲۰
۵+۲+۲=۹
۵+(۱×۱۰)=۱۵

———————————————-

1139485125_351409

———————————————-

سلام
15
10 +10+10=30
10+5+5=20
5+2+2=9
10×1+5=15
جواب تست هوش

———————————————-

1139485125_351448