📚 جلسه 13 تدریس علوم ششم 📕تدریس کتاب + کتاب جامع 📘درس سوم…

📚 جلسه 13 تدریس علوم ششم
📕تدریس کتاب + کتاب جامع
📘درس سوم (کارخانه کاغذسازی)

📒مدرس: حسین زاده – بابلسر