سلام و عرض تسلیت شاه جام اب را بر لب نهاد و اشک از چشم…

سلام و عرض تسلیت
شاه جام اب را بر لب نهاد و اشک از چشم بارید.
نهاد جمله اول میشه شاه؟؟
نهاد جمله دوم میشه اشک؟؟

———————————————-

سلام
درود برشما
چه کسی برلب نهاد؟ ‌شاه نهاد جمله ی اول

چه چیزی بارید؟ اشک نهاد جمله ی دوم

———————————————-

تشکر

———————————————-

ممنون