#_فایل_صوتی_شعر_ای_مادر_عزیز 👤جناب آقای چیزفهم…

#_فایل_صوتی_شعر_ای_مادر_عزیز
👤جناب آقای چیزفهم

📝منبع:کانال ششمی ها
https://t.me/sheshom_abdollahi