1091242663_341370

1091242663_341370

———————————————-

( □ × ۲ ) – ۱
رابطه فرد هست
حالا این رابطه را برابر با ۷۰۱ میذاریم
( □×۲)-۱=۷۰۱
حالا از راه برگشتی برای پاسخ □ استفاده می کنیم .
۷۰۱-۱=۷۰۰
۷۰۰÷۲=۳۵۰

———————————————-

□ × ۲
رابطه اعداد زوج هست
حالا این رابطه را برابر با ۸۴۰ قرار میدیم و برگشتی حلش می کنیم .
□ × ۲ = ۸۴۰
۸۴۰÷۲=۴۲۰

———————————————-

نصف نصف میشه
۱/۲×۱/۲=۱/۴
یعنی ربع
دوبار ÷۲ میشه ÷۴
۲۰۰ ÷۴=۵۰
عدد ۶ رقمی بخش پذیر بر ۵ که مجموع ارقامش بشه ۵۰ —->
۹۹۹۹۹۵

———————————————-

۱۰۰- ۱۹ = ۸۱
عدد ۹ رقمی بخش پذیر بر ۹
پس ما باید برای عدد ۹ تا ۹ بنویسیم تا مجموعشون بشه ۸۱
۹۹۹۹۹۹۹۹۹