‏عکس از 🌍

‏عکس از 🌍

———————————————-

همکارا لطفا این سوال

———————————————-

سلام
۵،۷،۹،۱۱،۱۳،۱۵،۱۷،۱۹،۲۱،۲۳،
الف روز دوم ۷ بیت
ب روز پنجم۱۳بیت
ج ۱۴۰بیت
۵+۷+۹+۱۱+۱۳+۱۵+۱۷+۱۹+۲۱+۲۳=۱۴۰
۲×۲+۱=۵
۳×۲+۱=۷
۴×۲+۱=۹
۵×۲+۱=۱۱
۶×۲+۱=۱۳
۷×۲+۱=۱۵
۸×۲+۱=۱۷
۹×۲+۱=۱۹
۱۰×۲+۱=۲۱
۱۱×۲+۱=۲۳
رابطه = شماره ی شکل ×۲+۱