ولی من تدریس به صورت فیلم میخوام تو کانال خانم ناجی پیدا…

ولی من تدریس به صورت فیلم میخوام تو کانال خانم ناجی پیدا نکردم

———————————————-

سلام چه درسی؟

———————————————-

اجتماعی درس دوم

———————————————-

در کانالم هست تا اخر درس،چهارم

———————————————-

ممنون پیدا کردم

———————————————-

1091242663_341261