همکاران جواب این چی میشه سیم نازکی را به شکل مثلث متساوی…

همکاران جواب این چی میشه
سیم نازکی را به شکل مثلث متساوی الاضلاع در اوردیم.اندازه ی هر ضلع آن ۱۶ سانتی متر شد.اگر همین سیم را به شکل مربع در اوریم ،مساحت مربع چند سانتی متر مربع می شود؟

———————————————-

3×16=48

48÷4=12

12×12=144

———————————————-

۱۴۴ چیه

———————————————-

144 مساحت مربع هستش با واحد سانتی متر مربع

———————————————-

١٤٤