لطفا فرمول این الگو رو بگین ۹،۱۴،۲۰،…

لطفا فرمول این الگو رو بگین
۹،۱۴،۲۰،…

———————————————-

این فرمول ندارە اعداد بە ترتیب اضافە میشە اول ٥تا بعد٦تاشکل بعدی۷تا

———————————————-

(شماره شکل۳x)+۲=عدد

———————————————-

این رابطه صحیح نیست