1134043354_310367

1134043354_310367

———————————————-

۱×۱=۱ ۲×۲=۴ ۳×۳=۹ ۴×۴=۱۶ ۵×۵ =۲۵ ۶×۵=۳۶ قسمت اول سوال …… قسمت دوم سوال ۵۱۲×۲=۱۰۲۴ ۱۲۸×۲=۲۵۶ ۳۲×۲ ۶۴ ۱۶×۲=۱۶

———————————————-

مرسی