1091242663_341128

1091242663_341128

———————————————-

در جرم های مساوی هر چه سطح جسمی که در هوا حرکت می کند کم تر باشد میزان مقاومت هوا کمتر خواهد شد این کاوشگری را بچه ها در پنجم انجام دادن .
در نتیجه سرعت سقوط بیشتر خواهد بود و می تواند گودال عمیق تری ایجاد کند .

———————————————-

سپاسگزارم🙏🌹🙏🌹