💢جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه ۱۱ مهرماه سال ۱۳۹۹ به شرح…

💢جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه ۱۱ مهرماه سال ۱۳۹۹ به شرح زیر اعلام شد:

🔹شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠
استاندارد شهروند الکترونیک / رشته رایانه – پایه ۱۰ – شاخه کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا٩
ارتباط موثر / رشته مشترک زمینه خدمات
ساعت ۹تا۹:۳۰
تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای
۶پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم و زندگی با محوریت پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰
ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم
ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰
توانمند سازی معلمان – یادگیری مبتنی بر ویدیو
ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰
اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش آموزان
ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
فرهنگ و هنر(طراحی سنتی) پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
فرهنگ و هنر طراحی دوبعدی و سه بعدی پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
فرهنگ و هنر (دوخت سنتی – پایه دوزی ) پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
مراحل تولید محتوای مجازی
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
تفکر و سواد رسانه ای – درس انتخابی – مشترک تمام رشته ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زمین شناسی – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
تاریخ معاصر – پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🔹شبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

🔹شبکه قرآن ومعارف
ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم تجربی وریاضی.
ساعت۱۶:۳۰درس اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف.